شرکت تعاونی بوقلمون زرین - فروش جوجه بوقلمون
 
 

 


اصول کلی پرورش بوقلمون


١
به نام ايزد توانا
سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار
واحد ترويج
 
 
 
اصول كلي
 پرورش بوقلمون ٢
تاريخچه اهلي شدن :
بوقلمون بزرگترين و سنگينترين پرنده خانگي است . برخي مبدا اصلي اين پرنده را آمريكاي شمالي و مركزي ذكر مي كنند
و برخي ديگر ساكنين مكزيكو يعني سرخپوستان آزتك و مايا را مسئول اهلي شدن آن مي دانند .
اولين شخصي كه به طور مكتوب در شال 1499 به بوقلمون اشاره كرده و در مورد آن بحث نموده است پدروالونسونينو
مي باشد . ضمنا او را اولين فردي مي دانند كه در سال 1500 ميلادي بوقلمون را به اروپا برد .
دليل اساسي افزايش توليد و مصرف گوشت بوقلمون در ار.پا و آمريكا چنين توجيه مي گردد . گوشت بوقلمون از لحاظ
چربي و كالري فقيرو ازنقطه نظركاركردي درتغذيه بسياربا اهميت و ارزش غذايي آن شبيه گوشت گوساله هاي بسيار
جوان بدون چربي است .
امكان عرضه گوشت بوقلمون به اشكال متنوع وجود داشته و مي تواي آنها را به حالت لاشه كامل يا قطعات ران و سينه و
يا به صورت كالباس و سوسيس و غيره وارد بازار مصرف نمود .
نگهداري بوقلمونها تنها به چهار ديواري سالنها محدود نشده بلكه اين امكان حتي در مزرعه و فضاي باز براي آنها بيشتر
ممكن است .
تاريخچه نگهداري در ايران :
اين پرنده درزمان شاه عباس صفوي توسط تعدادي از تجار ارمني كه به ايتاليا رفته بودندبه ايران وارد شد و از آن به بعد
ارامنه مامور تكثير و پرورش آن گرديدند .
به نظر مي آيد كه چون جنس نر اين پرنده مي تواند همانند ديباي رومي رنگ چهره و فرم پرهاي خود را هر لحظه به گونه
اي درآورد و ضمن ترسو و كودن بودن بسيار لذا بهترين نام براي او مي توانسته همين بوقلمون باشد . نگهداري سنتي
بوقلمون در نواحي خراسان گيلان و مارندران آذربايجان غربي، شرقي مركزي ، فارس ، اصفهان و كرمان متداول است .
طبقه بندي بوقلمون از نظر جانور شناسي :
بوقلمونهادرطبقه بندي جانوري جز راسته گالي فرميس زير راسته گالي تيره فازيانيده تحت تيره مله اگريدين و جنس مله
اگريس گالوپا مي باشد .
در تحت تيره مله اگريدين دو نوع بوقلمون بنامهاي اگريو خازيس و اوسلاتاو مله اگريس گالوپا شناسايي شده است .
تقسيم بندي بر حسب وزن :
به سه دسته سبك وزن و ميان وزن و سنگين وزن تقسيم مي شوند كه از نظر نر و ماده و همچنين مسن يا جوان بودن نيز
به دسته هاي زير تقسيم بندي مي شوند :
مختصري از فيزيولوژي بوقلمون :
تعداد كروموزومهاي آن 82 عدد مي باشد . تعداد ضربان قلب 200 تا 250 در دقيقه است ، دستگاه گوارش بوقلمون
شبيه به ماكيان بوده فقط در انداره متفاوت است ، دستگاه توليد مثل بوقلمون شباهت زيادي با ماكيان داشته و با غاز و
اردك در عدم وجود قضيب اختلاف دارد . اسپرم ها 5تا7 روز در مجراي تناسلي جنس ماده زنده باقي مي ماند ، شروع
تخمگذاري دربوقلمونها 230 تا240 روزگي است ، از طرز گرفتن شاهپرها در بال مي توان به نر و ماده بودن بوقلمونها پي
برد ، قطع بال در بوقلمون از 1 تا10 روزگي انجام مي گيرد ، نوك چيني جهت جلوگيري از كانيباليزم در 2تا 5 هفتگي
انجام مي گيرد .
تيپ ظاهري :
سر :
سر لخت يا بدون پر با رنگي متمايل به آبي حاوي گره هاي متراكم گوشتي قرمز است .
چشمها : ٣
در بوقلمونها عنبيه قرمز مايل به قهوهاي و مردمك سياه زنگ است چشمها داداي سه پلك داخلي و خارجي هستند .
منقار :
سخت و شاخي بوده و دو منفذ تنفسي پرنده به صورت افقي در انتها و بالاي آن قرار دارند .
گردن :
نسبتا طويل و كمي به پشت خميده است در زير منقار يك پرده گوشتي شبيه غبغب وجود داردكه تا نيمه گردن ادامه دارد .
سينه :
ابعاد سينه در انواع بوقلمونها متفاوت است در ناحيه سينه جنس نر در سن 8تا9 ماهگي موهاي زبر سياه رنگي روييده
است .
پشت :
طويل و از امتداد شانه ها به طرف دم كمي محدب مي باشد .
دم :
دم طويل كمي افتاده و جمع شده به نظر مي آيد .
ساق پا :
ساق پا بلند قوي بدون پر است رنگ آن از قرمز تا ارغواني سياه كم رنگ خاكستري نقره اي يا سفيد كرمي مي باشد .
تغذيه :
جوجه ها مانند ساير طيور در 24 ساعت اول نيازي به غذا ندارند . مقدار غذايي كه جوجه ها در 4هفته اول مصرف مي
نمايند450 تا 500 گرم است كه به مرور بر مقدار آن افزوده مي شود . ميزان رشد در سنين مختلف يكنواخت نيست به
طوريكه رشد تا سن 7تا8 هفتگي سريع و در 14تا 15 هفتگي به حداكثر مي رسد . جنس نر نسبت به ماده ها ضريب
مصرف بالاتري را دارد . چربيها و هيدروكربنها منابع اصلي انرزي در آنها محسوب مي شود . غذاي بوقلمون تا 8 هفتگي
آردي و بعد به صورت پلت مي باشد .
جيره هاي غذايي :
1- پرورشي
جيره هاي مخصوص اهداف پرورشي به صورت زير هستند :
براي سنين 1 تا6 هفتگي ( با 25 تا28 در صد پروتئين خام ) ، براي سنين 7 تا29 هفتگي (حداقل 14 در صد پروتئين
خام ) ، از بدو تخمگذاري (حداقل 15 درصد پروتئين ) .
2- پرواري
جيره هاي پرواري براي جوجه ها (باحداقل 28 درصد پروتئين خام )
جيره غذايي براي بوقلمونهاي پرواري در 3 گروه :
با حداقل 23% ، با حداقل 18% و با حداقل 14% پروتئين .
اين نوع تقسيم بندي صرفه جويي در مصرف پروتئين كاهش اختلالات متابوليكي خشك ماندن بستر كمتر شدن ضعف پا
هزينه كمتر تا3% و تناسب غذا با سن پرنده را به دنبال دارد . هدف اصلي در پروار بندي دستيابي به گوشت بيشتر
باضريب مصرف كمتر است .
توليد گوشت :
گوشت بوقلمون سرشار از پروتئين (30%) ولي فقير از انرزي (2000 كيلو كالري )مي باشد . با بالا رفتن سن ميزان
گوشت سينه افزايش يافته در حاليكه گوشت ران تقريبا ثابت مي ماند . نسبت استخوان به گوشت سينه با فزايش وزن و
سن كاهش مي يابد . كشتار بوقلمون كاملا شبيه به ماكيان صورت مي گيرد .
راندمان تخمگذاري ساليانه بر حسب واريته متفاوت بوده وبين 90تا 125 عدد مي باشد . وزن تخم ها 70 تا 90 گرم
است و اندازه آن با بالارفتن سن افزايش مي يابد .
 ٤
جوجه كشي :
سيكل جوجه كشي در بوقلمون ( 28 روز ) مي باشد .
به دو طريق طبيعي و مصنو عي وجود دارد :
روش طبيعي :
بايد مراحل زير فراهم باشد :
- مادر به سن بلوغ حقيقي رسيده باشد ( 30 هفتگي ) .
- در صد جوجه درآوري 65 تا75 % است .
- آنها 2/3 ظزفيت تخم گذاري سراسر زندگيشان را در سال اول مي گذارند .
 
روش مصنوعي :
در اين روش زير بايد موارد زير را رعايت نمود :
- انتخاب تخم مناسب از نظر اندازه
- نگهداري تخم در شرايط مناسب (رطوبت 50 تا60 % و حرارت 10 تا13 درجه )
- رعايت بهداشت ماشينهاي جوجه كشي
شرايط ماشينهاي جوجه كشي :
حرارت : در 24 روز اول 37,6 در جه سانتيگراد و درهچري (25تا 28 ) روزگي ميزان آن به 37,2 مي رسانند .
رطوبت : در 24 روز اول 50 تا60 درصد و از روز 25 به بعد به 80تا 85 مي رسد .
تهويه : ميزان گاز دي اكسيد كربن نبايد از 1,5 درصد هواي داخل ماشين تجاوز كند .
چرخاندن : در24 روز اول حداقل 3 بار در روز و در روز 25 چرخاندن را قطع مي كنند .
قرار دادن جوجه ها در كارتن هاي حمل 15 تا 18 عدد تخم مي باشد .
ساختمان :
در صورت نگهداري در آشيانه براي هر قطعه 0,4 تا0,7 متر مربع برحسب نزاد و در محوطه باز و چراگاه 15 تا20 متر
مربع سطح مورد نياز است . در موارد پرورشي و اصلاح براي هر قطعه 1,1 تا1,6 متر مربع سطح در نظر مي گيرند ، ارتفاع
سالن يا آشيانه 3 متر توصيه مي شود . علاوه بر سالن هاي بسته از سالنهاي نيمه باز يا نيمه بسته نيز استفاده ميشود كه
يك سمت طولي ان و جاي ديوار از تور سيمي استفاده مي شود .
حرارت اين سالنها نبايد در زمستان از 5 درجه كمتر شود .
نكته :
زمانيكه بوقلمونها از چراگاه محروم هستند مخلوط دانه هاي مورد استفاده نبايد از 3 نوع كمتر باشد .
نكات مهم در مورد مديريت سالن :
درجه حرارت سالن 15تا 16 درجه سانتيگراد است ، رطوبت 50 تا60 درصد ، تهويه سالن بسته 0,03 متر مكعب در
دقيقه با فشار 0,5 سانتي متر به ازا هر كيلو گرم ميزان هواي لازم براي هر كيلو گرم وزن در سالن 4تا 7 متر مكعب در
ساعت است . مدت روشنايي در 4 هفته اول 24 ساعت و سپس كاهش در طول 3روز به 12 تا 14 ساعت ، براي هر متر
مربع تا 14ر روز روز اول 3 وات ، 3 تا6 هفتگي 1,5 وا ت
 . وات 0,5 هفتگي 24 تا7 ،
مقدار مصرف آب روزانه :
جوجه بوقلمونها 45 سانتيمتر مربع ، 4 ماهگي 670 سانتيمتر مربع ، 6 ما هگي 820 سانتيمتر مربع و آغاز تخمگذاري يك
ليتر مي باشد .
 ٥
دان خوري :
دو هفته اول 5 سانتي متر ، 2 تا4 هفتگي 6 تا 7 سانتي متر ، 5 تا 6 هفتگي 10 سانتي متر ، 7 تا 16 هفتگي 12 سانتي متر
و 16 هفتگي به بعد 15 سانتي متر به ازاي هر قطعه مي باشد .
آبخوري :
يك روزه تا 4 هفته يك سانتي متر ، 5 تا 16 هفتگي 2,5 سانتي متر و 17 هفتگي تا سن بلوغ 3 سانتي متر و براي
بوقلمونهاي تخمگذار 3تا 3,5 سانتي متر طول در آبخوري مورد نياز است .
توصيه هايي در مورد بوقلمون :
- پر خورند و از لحاظ اقتصادي توليد گوشت آنها گرانتر از مرغ است .
- تعداد تخم ساليانه آنها قابل توجه نبوده و آنها را جهت توليد گوشت پرورش مي دهند .
- به علت مسائل مديريتي بهداشتي تعداد هر گله 2000 تا3000 است .
- جزو طيوري هستند كه به محوطه گردش و چراگاهي نياز دارند .
- جوانها بايد از مسنها جدا نگهداري شوند .
- به منظور پيش گيري و تقليل تلفات بيماريها به كار بردن داروهاي مناسب در غذاي روزانه بوقلمونها ضرورت
دارد .
استرس گرمائي در بوقلمون و راه هاي كاهش آن
مساله استرس گرمائي در پرورش طيور يك مشكل جدي است. در يك هواي بسيار گرم، مرگ و مير طيور و كاهش توليد
قابل مشاهده است . معمولا هر گاه كه دماي محل پرورش بوقلمونها از 27 درجه سانتي گراد فراتر رود استرس گرمائي
بروز مي كند . البته در اين ميان نبايد اثر رطوبت را ناديده گرفت و هميشه بايستي به گزارشات هواشناسي در مورد
افزايش دما و رطوبت تواماً توجه داشت . توجه داشته باشيد كه دماي بالاتر از 27 درجه سانتي گراد مي تواند باعث
كاهش مصرف خوراك و در نتيجه كاهش دريافت انرژي و پروتئين گردد كه اين امر نيز به نوبه خود اثرات منفي بر روي
وزن تخم، كوچك شدن اندازه آن و كاهش كيفيت پوسته خواهد داشت .
 
دماي بدن بوقلمونها در حدود 41 - 42 درجه سانتيگراد است حال اگر دماي محيط از اين دما بالاتر رود، اتلاف گرماي بدن
آنها متوقف شده و حتي مقداري گرماي اضافي هم به بدن آنها تحميل مي گردد با ادامه اين روند هنگاميكه دماي بدن
بوقلمونها به 46 درجه سانتي گراد برسد آنها خواهند مرد . در اين هنگام و زمانيكه جلوگيري از به وقوع پيوستن تمامي آثار
سوء استرس گرمائي امكان پذير نيست ، چند اقدام مديريتي مي تواند وضعيت را اندكي بهبود بخشد كه در ادامه به
بخشي از آنها اشاره مي كنيم .
كمك به بوقلمونها براي مقابله با استرس گرمائي :
آرايش محيط اطراف محل پرورش ، گياهان و علفهائي را كه اطراف ساختمان مي رويند كوتاه كنيد ، چرا كه آنها مانع از
حركت و جريان يافتن هوا به سمت ساختمان مي شوند . كاشتن درختان بلند و پر شاخ و برگ به طرز موثري مانع از
تابش مستقيم آفتاب مي شوند اما توجه داشته باشيد در جائي كاشته شوند كه مانعي بر سر راه جريان هوا نباشند .
ساختمان ها بايد طوري ساخته شوند كه پرندگان از تابش مستقيم نور در امان باشند. (به طور مثال ساختمانها را شرقي -
غربي بنا كنيد)
تهويه ٦
جريان هوا بايد مطابق با سن پرنده باشد. اين مساله مي تواند به خنك شدن بدن آنها كمك زيادي كند . يك نسيم خفيف
با سرعت 2/4 كيلومتر در ساعت مي تواند دماي محيط را تا 5 الي 8 درجه سانتيگراد تعديل نمايد . توجه داشته باشيد كه
در ساختمانهائي كه اطراف آنها پوشيده است به ازاء هر 12 تا 15 متر از طول ساختمان يك هواكش 36 اينچي نصب
نمائيد . ترموستات هواكشها را بر روي دماي 23 درجه سانتي گراد تنظيم نمائيد تا اطمينان يابيد كه آنها در طول روز به
خوبي كار كرده و محيط خنك و مطلوبي را براي پرندگان بوجود مي آورند . از ساختارهاي پلاستيكي و چوبي براي تغيير
جهت دادن جريان هوا به سمت پائين استفاده كرده و اطمينان حاصل كنيد كه طيور حداكثر بهره را از اين جريان هوا مي
برند . از سالم بودن تسمه هواكشها اطمينان حاصل كنيد، چرا كه فرسوده بودن آنها باعث كاهش 30 درصدي و يا بيشتر
در كاركرد هواكشها خواهد شد. پس دقت داشته باشيد كه تسمه هاي فرسوده را حتما به موقع عوض كنيد . هواكشها را
هر روز تميز كنيد چرا كه اين امر براي عبور منظم هوا امري ضروري است . از كارآئي دستگاه هاي هشدار دهنده اطمينان
حاصل كنيد. فاصله بين حداكثر و حداقل دما را كم انتخاب كنيد تا بتوانيد بهترين استفاده را از دستگاه به عمل آوريد.
 
آب
وجود آب پاكيزه و سالم در روزهاي گرم بسيار ضروري است . سيستمهاي آبخوري را مرتباً كنترل كنيد تا اطمينان حاصل
نمائيد كه آب به صورت يكنواخت و بي وقفه در اختيار بوقلمونها قرار مي گيرد . صافي آبخوريها را مرتباً تعويض كنيد . در
طول تابستان ميزان مصرف آب بوسيله طيور به 2 تا 3 برابر زمستان مي رسد ، در نتيجه صافي ها زود به زود پر مي شوند
. براي حل اين مورد استفاده از دستگاه هاي نشان دهنده سرعت آب براي فهميدن مصرف آن بسيار موثر است . هميشه
در طول تابستان به آب پرنده الكتروليت و ويتامين اضافه كنيد تا كمبود ويتامين ناشي از كاهش مصرف غذا در آنها جبران
شود . از كافي بودن تعداد آبخوري ها در محل پرورش اطمينان حاصل كنيد به گونه اي كه به ازا هر 100 بوقلمون يك
آبخوري وجود داشته باشد. البته توجه داشته باشيد كه در تابستان و روزهاي گرم تعداد آبخوري ها را بايد كمي بيشتر
نمود .
فضاي محل پرورش
ميانگين فضاي مورد نياز براي هر پرنده را در طول مدت گرماي هوا افزايش دهيد و در كنار آن از تهويه مناسب و روش
خنك كردن تبخيري استفاده نمائيد .كاهش تعداد پرندگان موجب كاهش گرماي توليد شده مي گردد ، در نتيجه مي توانيد
هواكشهاي اضافي را نيز برداريد . همچنين افزايش فضاي كف محل پرورش باعث آسان شدن دسترسي به آبخوري ها
خواهد شد . مطالعات نشان مي دهد كه افزايش تعداد پرنده ها در يك محل ، با نقشه مناسب ، روش خنك سازي موثر و
همچنين استفاده از تونل تهويه در ماه هاي گرم سال با سود اقتصادي همراه خواهد بود.
درگله هاي مادر
برنامه نوري
برنامه روشنائي را به صورت دوره هاي مناسب با زمان تاريكي و گرماي روز تنظيم كنيد.
ساعات روشنائي زمان شروع و پايان روشنائي
9 8صبح تا 5 بعد از ظهر
10 7صبح تا 5 بعد از ظهر
10 6صبح تا 4 بعد از ظهر
 
تخم گذاري
در برخي از فارمها مي توان با جمع آوري مرتب (بيشتر) تخمها به توليد در فصل تابستان كمك كرد . اين مساله بوقلمون
ها را وادار مي كند تا مدت كمتري را در لانه بنشينند . همچنين در صورت امكان ، وسائل ايجاد كننده جريان هوا را به لانه
ها اضافه كنيد . از خشك بودن بستر اطراف آبخوريها و جلوي لانه ها اطمينان حاصل كنيد ، چرا كه بوقلمونها به دليل خنك٧
بودن جاهاي خيس به اينگونه مكانها علاقه دارند. مدت زمان نگهداري تخمهاي نطفه دار را كاهش دهيد چون قابليت
جوجه درآوري آنها تحت تاثير قرار مي گيرد.اطمينان حاصل كنيد كه دستگاه هاي خنك كننده و تهويه در محل جمع آوري
تخمها، دماي مناسب را ايجاد مي كنند.
كنترل كرچي
اطمينان حاصل كنيد كه هر قفس جاي كافي را براي نگهداري بوقلمونهاي كرچ دارد. نوع بستر در اين قفسها را متفاوت از
بستر اصلي فارم انتخاب كنيد. تهويه مناسب را فراهم آوريد و آب و غذاي تازه در دسترس بوقلمونها قرار دهيد ، توجه
داشته باشيد پرندگاني كه در معرض استرس گرمائي قرار گرفته اند توانائي طي مسافت طولاني براي رسيدن به آبخوري
و دانخوري را ندارند. در شرايط حاد از برنامه كنترل كرچي صرف نظر كرده يا آنرا به تاخير بياندازيد. توجه داشته باشيد كه
سرعت رشد باكتريها در لوله هاي آب،، در آب و هواي گرم افزايش مي يابد. حفظ كيفيت آب تا حد امكان از اهميت زيادي
برخوردار است. (مثلا از طريق اضافه كردن 2- 3 قسمت كلر در يك ميليون قسمت آب) . در هر فرصت ممكن در هنگام
گرمي هوا ظرف آبخوري و لوله هاي آنرا شستشو دهيد تا آب مناسب در اختيار بوقلمونها قرار گيرد. (گاهي اضافه كردن يخ
به آب نيز به كاهش استرس كمك مي كند ) .
غذا
بوقلمونهائي كه تازه غذا خورده اند در طول فرآيند هضم، گرماي زيادي را توليد مي كنند. يافته ها نشان مي دهد كه در
طول دوره گرما بهتر است پرنده هر چه سريعتر غذا خورده و آنرا هضم كند، به خصوص اينكه اين عمل حتي الامكان پيش
از ساعات گرم روز صورت گيرد . در برخي موارد مديران فارم از روش ((تغذيه سريع شبانه)) استفاده مي كنند. اين بدان
معني است كه در يك دوره 20- 30 دقيقه اي در خنك ترين ساعات شب به طيور غذا دهيم تا آنها را به خوردن و
نوشيدن تشويق كنيم. همچنين اضافه كردن اسيد اسكوربيك در غذا يا آب يك عمل متداول در ماه هاي گرم تابستان
است.
خنك كردن به روش تبخير
اين كار با استفاده از آب افشانهاي ساده سقفي صورت مي گيرد . اين وسائل به آرايش گوناگون قابل نصب در ساختمان
محل پرورش هستند . دستگاه هاي مه ساز كه با فشار بالا و حجم كم كار مي كنند نيز قابل استفاده اند. توجه داشته باشيد
كه در صورت استفاده از اين سيستم، پيش از شروع گرما از سلامت و پاكيزگي وسائل اطمينان حاصل كنيد .
توضيح : ميزان خنك شدن هوا با استفاده از روش خنك سازي با تبخير به ميزان رطوبت نسبي هواي ورودي بستگي دارد
بدين معني كه هر چه هوا خشك تر باشد ميزان تبخير بيشتري صورت گرفته و در نتيجه هوا خنك تر خواهد شد .
موارد جنبي
جابه جا كردن بوقلمونها در مواردي نظير: تعيين جنسيت، تلقيح مصنوعي ، حمل و نقل ، واكسيناسيون و ... بايد با حداكثر
احتياط و در مواقع خنك روز صورت گيرد . همچنين از دستكاري كردن غير ضروري پرندگان نيز اجتناب كنيد
 
 

-

تعداد افراد آنلاین : 2
کل بازدیدها : 463546
بازدید های امروز : 110
بازدید های دیروز : 218
نقشه سایت
 

© حقوق کپی برداری برای شرکت تعاونی بوقلمون زرین محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا